English Edition   

 

 

任艳霞

教授 


北京大学 数学科学学院
概率统计系 统计科学中心

办公室:

智华楼 485   

  

Email:

yxren@math.pku.edu.cn

  

 

 


教学工作         

指导研究生    课记录     找我写推荐信    

概率论 2024   


科研工作  

论文目录   预印本   基金与奖励    会议与访问     

北大学术报告记录(2008.9-2012.9)       (2012年9月后活动记录)        (2008年9月前活动记录)

北大 概率暑期学校记录(2009-)   (2009年前活动记录)

 


组织会议(2018):

Branching Structures (The fifth Bath-Beijing-Paris Meeting)

(Open Problems)  (Group Photo1  Group Photo2)