Teaching

  • Spring 2024: 金融统计方法(研)

  • Fall 2023: 金融数学引论(本)

  • Fall 2023: 固定收益证券实务(研)

  • Spring 2023: 金融统计方法(研) [syllabus]

  • Fall 2022: 金融数学引论(本)

  • Fall 2022: 金融数学3+X讨论班(本)

  • Spring 2022: 金融统计方法(研) [syllabus]

  • Fall 2021: 金融数学3+X讨论班(本)