Welcome to Fuxi Zhang's homepage!

  Chinese Version

Fuxi ZHANG

 
 

 

School of Mathematical Sciences

Peking University

Beijing 100871, China

 Email: zhangfxi at math dot pku dot edu dot cn

 

 resume   papers   Teaching Record