Home>People>Postdoc

Current PostdocsPostdocs for previous years

NOTE:This list is for previous years and may no longer be accurate.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

NameResearch AreaEmailTerms of Employment
WU WeishengMathematicsweishengwwsheng1@gmail.com201410-201609
LI ZhenqianMathematicslizhenqian@amss.ac.cn201507-201705
YU HaobinMathematicsrobin1055@126.com201507-201706
XIAO basangcirenComputational Mathtsering.basang@yahoo.com201504-201706
TAO TaoMathematicstaotao@amss.ac.cn201507-201706
XIE XunMathematicsxieg7@163.com201510-201708
JIANG WenfengMathematicswen_feng1912@outlook.com201507-201712
CHANG JinyongApplied Mathematicschangjinyong@pku.edu.cn201604-201803
WANG XiaodongComputational Mathxiaodongwang@nwpu.edu.cn201606-201805
XIA YuchaoStatisticsxiayuchao@pku.edu.cn201607-201806
SUN ZhiyuanComputational Mathzysun@math.pku.edu.cn201607-201806
XU QiangMathematicsxuqiang@math.pku.edu.cn201607-201806
YANG DaweiMathematicsyangdawei@math.pku.edu.cn201607-201806
ZHAO WeirenMathematicszjzwr@math.pku.edu.cn201607-201806
ZHAI Cuili Mathematicszhaicuili035@126.com201707-201906