Home>People>Postdoc

Current PostdocsPostdocs for previous years

NOTE:This list is for previous years and may no longer be accurate.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

NameResearch AreaEmailTerms of Employment
MIAO Qianyun miaoqianyun@buaa.edu.cn201710-201909
MAO HengApplied Mathematicsh.mao1224@gmail.com200904-201108
MA JimingMathematicsmajiming2000@sohu.com200510-200709
MA YanpingStatisticsma-y-p@163.net200207-200406
MEI ChanglinStatisticsclmei@mail.xjtu.edu.cn200110-200309
MO XiaohuanMathematicsmoxh@math.pku.edu.cn199308-199507
MA LiApplied Mathematics198909-199108
PENG WenjuanMathematicswenjpeng@amss.ac.cn200807-201005
PAN JinxiaoApplied Mathematicspanjx@nuc.edu.cn200407-200606
PENG YanzeComputational Mathyanzepeng@163.com200204-200403
PAN JianzhongMathematics199310-199509
QI YanfengApplied Mathematicsqiyanfeng07@163.com201207-201406
QIAO ZhijunMathematicsqiaozj@hotmail.com199707-199906
QIN QimingMathematicsqmqin@pku.edu.cn199007-199206
SU Shuaisushuaiby@163.com201907-202106