Home>People>Postdoc

Current PostdocsPostdocs for previous years

NOTE:This list is for previous years and may no longer be accurate.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

NameResearch AreaEmailTerms of Employment
Feng LixinComputational Mathflx75316@sohu.com200307-200506
FANG XiangzhongProbability and Statisticsxzfang@math.pku.edu.cn199607-199806
GUO yingwenguoyingwen6@sina.com201912-202211
GU Zhuoerzhuoergu@gmail.com201810-202103
GAO JunmingDifferential equation and dynamical systemautogao@pku.edu.cn201707-201910
GUO QilongMathematicsguoqilong1984@hotmail.com201310-201510
GUO XiaohuApplied Mathematicsguoxh.firends@gmail.com200407-200606
GU QingMathematics199910-200109
GAO XiaMathematicsxia@math.pku.edu.cn199610-199809
GONG FuzhouMathematics199507-199706
GAO LiComputational Mathgao@math.pku.edu.cn198803-199002
HAO Xiaonanxn_hao@163.com202107-202306
HU Yuhaoyuhao.hu@colorado.edu202105-202310
HE Bojietntn1212@126.com202007-202303
HOU Rurhou@pku.edu.cn201912-202208