INVITED SPEAKERS
-------------------------------------

Keynote Speakers:

Zhidong Bai(NUS&NENU)
Peter Bickel(UC Berkeley)
Wing Wong(Stanford)

Invited Speakers (confirmed)

BARTLETT,Peter(UC Berkeley)
CAI, Tony(U Penn)

CHEN, Rong (陈嵘 Rutgers)
CHEN, Song-xi(
陈松蹊 Peking Univ.&Iowa State Univ.)
CHEN, Zengjing(
陈增敬 Shandong Univ.)
CHEN, Hung(
陈宏 National Taiwan Univ.)

CHEN, Kani (陈卡你 HKUST)
CUI, Hengjian(崔恒建 Beijing Normal University)
FAN, Jianqing(范剑青 Princeton)

FANG, Kai-Tai (方开泰 HKBaptist Univ.)
FANG, Shizan(
方诗赞 U. Burgundy(Dijon))
FENG,Jianfeng(
冯建峰 Warwick)

FENG, Shui (冯水 MaMaster)
GAO, Fuqing(
高付清 Wuhan University)

GE, Hao (葛颢 Fudan Univ.)
GENG, Zhi(耿直 Peking University)
GONG, Fuzhou(巩馥洲 Inst.of Applid Math., AMSS)
GUO, Jianhua(郭建华 Northeast Normal University)
GUO, Xianping(郭先平 Zhongshan University)

HAN, Dong (韩东,Shanghai Jiaotong Univ.)
HU, Xiaoyu(胡晓予,GUCAS, Chinese Academy of Science)
HUANG,Haiyan(黄海艳 UC Berkeley)
JIANG Jiming(
蒋继明UC Davis)
JIAN
,Tiefeng(姜铁锋 Minnesota)
KOU, Samuel(寇星昌 Harvard)
LEE, Mei-Ling Ting (丁美龄 Univ. of Maryland)

LI, Hang(李航 Microsoft Research Asia)
LI, Hongzhe (U. Penn)

LI, Ker-Chau(李克昭 UCLA & Academia Sinica)

LI, Shoumei(李寿梅, Beijing Univ. of Technology)

LI, W.K. (李伟强 Univ. of Hong Kong)

LI, Wenbo(李文博 Univ. of Delaware)

  LI, Yingqiu(李应求 Changsha Univ. of Science and Technology)

LI, Zenghu(李增沪 Beijing Normal University)
LIN, Xihong(林希虹 Harvard)
LIU, Jun(刘军 Harvard)
LIU, Quansheng(刘全升 Univ. of Britany-Sud)
MENG, Xiaoli(
孟晓犁 Harvard)

NG, Kai W (吴启宏, UHK)
QIAN, Zhongmin(钱忠民 Oxford)
SHAO, Jun(邵军 Univ. of Wisconsin-Madison)
SHAO, Qiman(邵启满 HK Univ.of Science and Technology)
SHEN, Xiaotong(沈小同 Minnesota)

SHI, Jian (石坚  AMSS)

SONG, Renming(宋仁明 UIUC)
SU, Chun(苏淳 Chinese Univ.of Science and Technology)
SUN, Fengzhu(孙丰珠 USC, Tsinghua University)

SUN, Liuquan (孙六全, AMSS)

TANG, Niansheng(唐年胜, Yunnan Univ.)

WANG, Hanson (王汉生, Peking Univ.)

WANG, Naisyin(Univ. of Michigan)
WANG, Rongming(汪荣明 East China Normal University)
WANG, Qihua(王启华 Inst. of Applid Math., AMSS)
WANG, Zhaojun(王兆军 Nankai University)
WU, Liming(吴黎明 U. Blaise Pascal)

XIANG, Kainan (向开南, Nankai Univ.)
XIAO, Yiming(肖益明 Michigan State Univ.)
YAO, Qiwei(LSE)
YING, Zhiliang(
应志良 Columbia Univ.)
YONG, Jiongmin(
雍炯敏 Univ. of Central Florida)
YU, Bin(
郁彬 UC Berkeley)
YU, Dan(
于丹 Inst. of System Science, AMSS)
ZHANG,Heping(张和平 Yale)
ZHANG, Lixin(
张立新 Zhejiang University)
ZHANG, Xicheng(张希承 Huazhong Univ.of S&T)

ZHANG, Yu (张煜 Penn State)

ZHAO, Hongyu(赵宏宇 Yale)
ZHOU, Harrison Huibin(Yale)

ZHOU, Xiaohua(周晓华U. Washington)

ZHOU, Yong(周勇 CAS, Inst.of Applid Math., AMSS)
ZHU, Zhongyi(
朱仲义 Fudan University)
ZHU, Ji(朱冀 Univ. of Michigan)
ZHU, Lixing(
朱力行 Hong Kong Baptist Univ.)
ZOU Guohua(邹国华 Inst. of System Science, AMSS)

 

      

Copy Right© 2009
School of Mathematical Sciences, Peking University